Skolen - Søk skoleplass

Inntaksreglement

Inntaksreglementet for Steinsfjorden Montessoriskole SA brukes ved opptak til skolen.

§ 1 - Inntaksreglement

Inntak av elever ved Steinsfjorden skole SA skal utøves i henhold til Privatskoleloven § 3-1 og skolens eget inntaksreglement. Alle som oppfyller vilkårene for inntak til offentlig skole står fritt til å søke inntak ved Steinsfjorden skole SA. Det er ikke krav til medlemskap i foretaket for å søke barn inn i skolen.

§ 2 - Hovedregler

Skolestyret avgjør hvor mange elever som skal tas inn ved skoleårets begynnelse. Skolestyret må forut for inntaket for hvert enkelt skoleår fatte et enkeltvedtak for antall elever i den aldersblandede gruppen. Skolen er åpen for alle som oppfyller vilkårene for inntak til offentlig skole. Inntakskomiteen beslutter hvilke barn som tas inn. Vedtak om tildeling eller avslag om skoleplass skal begrunnes. Avviste søkere skal opplyses om klagerett i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI. Skolestyret er øverste klageinstans på Steinsfjorden Skole SA etter at eventuell klage har vært vurdert i inntakskomiteen. Fylkesmannen i Buskerud er øverste klageinstans. Søknad om skoleplass skal skrives på fastlagt skjema. Opptak til skolen kan skje gjennom hele skoleåret når det er ledige plasser.

§ 3 - Inntakskriterier

Ved færre søkere enn antall plasser, jfr. § 2 vil skolen ha løpende opptak frem til vedtaket om antall elever er innfridd.

Ved oversøking i forhold til antall plasser, jfr. § 2, skal elevinntak skje etter en helhetsvurdering av hensynet til det samlede faglige og sosiale. Så fremt det ikke finnes uforenlig med de ovenfor nevnte hensyn, får følgende barn fortrinnsrett i prioritert rekkefølge:

  1. Elever som har søsken på skolen.
  2. Barn som har gått i Åsatua Naturbarnehage, den lokale barnehagen.
  3. Elever fra postnummer 3511 og 3512.
  4. Barn av ansatte eller styrets medlemmer.
  5. Elever fra andre skolekretser.

I tilfelle hvor flere barn stiller likt i forhold til ovenfor nevnte kriterier vil styrets leder sammen med rektor foreta loddtrekning.

§ 4 - Søknadsfrist

Søknadsfristen skal være 15. januar. I tilfeller hvor tilgangen av søkere er for lav kan opptaksprosessen utsettes.

§ 5 - Kunngjøring

Inntak av nye elever kunngjøres gjennom dagspresse og på skolens hjemmeside i god til før søknadsfristen (november året før skolestart). Kunngjøringen skal gi nødvendige opplysninger om søknadsfrist. Søknadsskjema fås ved å kontakte skolen eller på skolens hjemmeside.

§ 6 - Inntakskomité

Skolens styre og daglig leder er inntakskomiteen.

§ 7 - Gjennomgang av søknader

Når søknadsfristen er ute, skal styreleder for skolen og daglige leder i fellesskap gå gjennom de innkommende søknadene og legge frem et skriftlig forslag om inntaket til inntakskomiteen. I tillegg skal det legges frem forslag til prioritert venteliste. Inntakskomiteen tar endelig avgjørelse om inntaket.

§ 8 - Melding om opptak - frister

Rektor melder fra om inntaket på bakgrunn av avgjørelsen i inntakskomiteen. Melding om inntak eller plass på prioritert venteliste skal finne sted innen fire uker etter søknadsfristens utgang. Søkerne har tre ukers frist til å gi tilbakemelding om de tar plassen.

§ 9 - Prioritert venteliste

Som et ledd i arbeidet med elevinntaket ved skolen, skal det også settes opp en prioritert venteliste. Denne listen skal benyttes dersom en eller flere av elevene likevel ikke benytter plassen ved skolen.

Dersom det i løpet av skoleåret blir ledig plass ved skolen, skal den prioriterte venteliste benyttes. I spesielle tilfeller som vil kunne tjene skolen eller nærmiljøet, kan denne listen fravikes etter vurdering av styret og daglig leder i fellesskap.

§ 10 - Endring av inntaksreglement

Dette inntaksreglement kan til enhver tid endres av skolestyret innenfor rammen av gjeldende regler i friskoleloven, forvaltningsloven og skolens vedtekter.