Categories
Skolehverdagen

Skolemateriell

materiell2

Steinsfjorden Montessoriskole har et rikelig utvalg godkjent montessorimateriell av høy kvalitet.

Læring i montessoriskoler innebærer bruk av mye praktisk og konkret læremateriell. I matematikk benyttes blant annet perler og modeller, noe som gir elevene et solid grunnlag for matematisk forståelse. I kulturfag (historie, KRLE, geografi, naturfag og lignende) brukes det mye tekstkort som skal kombineres med bilder. Elevene lærer gramatikk ved bruk av farger og symboler, og materiell og aktiviteter tilknyttet dette. Montessoripedagogikken legger stor vekt på aktivitet i læringen, og tar høyde for samarbeidet mellom hånd og hjerne. Derfor har alt materiell et innslag av aktivitet, enten det er å sortere bilder i riktig kategori eller å gå rundt i klasserommet og legge navnelapper på substantiv. Videre kan elevene selv undersøke om de har utført oppgaven riktig, fordi det meste av materiellet har en innebygget kontroll i seg. Dette styrker elevenes selvstendighet.

Alt materiell vi bruker i skolen er forøvrig inkludert i skolepengene.

Elevene disponerer datamaskiner i klasserommene. Skolen har også et lite bibliotek, og samarbeider med Åsa bokbank.

Categories
Steinsfjorden Montessoriskole

Leksefri skole

asa-tegning

Steinsfjorden skole er en tilnærmet leksefri skole. Elevene får gjennomgått og repetert alle fag på en svært god måte gjennom skolehverdagen.

Montessoripedagogikk er lagt opp på en slik måte at alle repetisjoner gjøres i skoletiden.

Med heldagsskole får man i løpet av uken veldig god tid sammen med utdannede pedagoger. Dette gjør at man rekker å komme igjennom hele læreplanen i løpet av tiden man er på skolen. Dette er en anerkjent og god metode for læring og i tillegg vet vi at mange foreldre setter svært stor pris på akkurat dette momentet i Montessoriskolen. Så er det fritt opp til foreldrene å velge om barnet skal gjøre ytterligere skolearbeid hjemme eller om de heller ønsker at barnet skal drive med andre aktiviteter utenom skoletiden.

Categories
Montessori

Videoer om Montessori

3

Ønsker du å få ett innblikk i hvem Maria Montessori var, eller litt om montessoripedagogikken?
Her er fra en serie om kjente kvinner og er lagd av BBC. Denne delen handler om Maria Montessori. Dokumentaren gikk vistnok på NRK for en stund siden. Man må jo bare bli imponert av den sterke dama. Ta dere tid til å se på den! http://youtu.be/TXqeTYHn0p4 (desverre har vi ikke funnet den med norsk tekst.)

De neste filmene handler mer om hvordan det undervises på montessorivis.
1. http://youtu.be/iOZlQ-43oX0
2. http://youtu.be/mIFQjONnn1g

Denne handler om læring av gramatikk på montessorivis: http://youtu.be/TKQsH0mVUbs

Categories
Montessori

Maria Montessori

maria-montessori

Maria Montessori (1870-1952) var Italias første kvinnelige lege. Hun fikk sin første ansettelse som lege på barneavdelingen ved den psykiatriske universitetsklinikken i Roma. Der kom hun for første gang i kontakt med utviklingshemmede barn. Hun observerte at barna var helt uten stimulering, men erfarte at de kunne lære mye hvis de fikk tilrettelagt undervisningen. Gjennom sitt arbeid med disse barna ble Maria Montessori stadig mer overbevist om at deres problemer var vel så mye av pedagogisk som av medisinsk art. Dette førte Maria Montessori videre til studier i pedagogikk. Da Maria Montessori etter hvert fikk muligheten til å utvikle et undervisningstilbud for de psykisk utviklingshemmede barna ved klinikken, fikk hun også satt sine ideer ut i praksis. Inspirert av datidens store pedagoger, som Itard og Séguin, utviklet hun materiell som barna kunne arbeide med. Barna ble aktive på en positiv måte, og hun oppdaget at de kunne lære seg mye som en i utgangspunktet ikke ville tiltrodd dem. Hun skrev senere: “Jeg har lykkes i lære et flertall av de utviklingshemmede barna fra mentalsykehuset å lese og skrive så bra, at jeg lot dem delta i opptaksprøvene til en skole for normalt utviklede barn, og de klarte prøven… Mens alle beundret fremskrittene deres, lette jeg etter årsaken til at de vanlige skolers lykkelige, friske barn kunne bli holdt på et så lavt nivå at de i intelligenstestene kunne sidestilles med mine tilbakestående elever.” (Maria Montessori, Montessorimetoden, 1909)
Maria Montessori var en kvinne som i sin tenkning var forut for sin tid. Hun gikk sterkt inn for å opprette en pedagogisk vitenskap, noe som skulle lede henne til å oppdage barnets iboende muligheter og spesifikke behov. Hun så at det lå store ressurser skjult i det spirende menneskesinnet. Hvis barnet fra starten av ble tatt hånd om på en måte som var tilpasset barnets utviklingsnivå og behov, ville skjulte muligheter komme til syne og lede til en mer allsidig personlighetsutvikling.
Maria Montessori skrev en rekke bøker om sine erfaringer og observasjoner av barn, og hun utformet den pedagogiske metoden som siden har fått hennes navn. Hun grunnla utdannelsessentra for lærere og holdt forelesninger over hele verden, blant annet i Norge, Sverige og Danmark i 1950.
Mange av forelesningene hennes er nedskrevet og senere utgitt. Undervisningsmetoden ble populær i mange land, særlig i Nederland, Storbritannia og USA. Maria Montessori samarbeidet med datidens mest kjente pedagoger og filosofer, blant dem Sigmund Freud og Jean Piaget.
Da den andre verdenskrig brøt ut, måtte Maria Montessori rømme fra landet. Hun flyttet til India, hvor hun bodde frem til 1947. Per i dag er India det land som har flest montessoriskoler i verden.
Maria Montessori etablerte ASSOCIATION MONTESSORI INTERNATIONAL (AMI) i Amsterdam. Organisasjonens hovedoppgave er å føre en korrekt tolkning av Montessoris pedagogikk og å utdanne pedagoger i denne metoden. Etter Maria Montessoris død i 1952 overtok hennes sønn Mario ledelsen av AMI.
Senere hjerneforskning bekrefter i stadig større grad de fenomener Maria Montessori observerte og som hun la til grunn i sin pedagogikk.
Frihet og orden, det tilrettelagte læringsmiljø og gjensidig respekt og ansvar for omgivelsene er begreper som går som en rød tråd gjennom montessoripedagogikkens filosofi. Førskolebarnets absorberende sinn, de sensitive periodene, behovet for frihet og selvstendighet, og behovet for mestringsfølelse er fundamenter i den pedagogiske filosofien som montessoribarnehager og -skoler er basert på.

Categories
Steinsfjorden Montessoriskole

Inntaksreglement

reglement

INNTAKSREGLEMENT FOR STEINSFJORDEN SKOLE SA

§1.
Inntaksreglement
Inntak av elever ved Steinsfjorden skole SA skal utøves i henhold til Privatskoleloven § 3-1 og skolens eget inntaksreglement. Alle som oppfyller vilkårene for inntak til offentlig skole står fritt til å søke inntak ved Steinsfjorden skole SA. Det er ikke krav til medlemskap i foretaket for å søke barn inn i skolen.

§2.
Hovedregler
Skolestyret avgjør hvor mange elever som skal tas inn ved skoleårets begynnelse. Skolestyret må forut for inntaket for hvert enkelt skoleår fatte et enkeltvedtak for antall elever i den aldersblandede gruppen. Skolen er åpen for alle som oppfyller vilkårene for inntak til offentlig skole. Inntakskomiteen beslutter hvilke barn som tas inn. Vedtak om tildeling eller avslag om skoleplass skal begrunnes. Avviste søkere skal opplyses om klagerett i henhold til Forvaltningslovens kapittel VI. Skolestyret er øverste klageinstans på Steinsfjorden Skole SA etter at eventuell klage har vært vurdert i inntakskomiteen. Fylkesmannen i Buskerud er øverste klageinstans. Søknad om skoleplass skal skrives på fastlagt skjema. Opptak til skolen kan skje gjennom hele skoleåret når det er ledige plasser.

§3.
Inntakskriterier
Ved færre søkere enn antall plasser, jfr. § 2 vil skolen ha løpende opptak frem til vedtaket om antall elever er innfridd.

Ved oversøking i forhold til antall plasser, jfr. § 2, skal elevinntak skje etter en helhetsvurdering av hensynet til det samlede faglige og sosiale. Så fremt det ikke finnes uforenlig med de ovenfor nevnte hensyn, får følgende barn fortrinnsrett i prioritert rekkefølge:

1. Elever fra egen opprinnelige skolekrets (for Vegård skole pr. 1.1.2016).

2. Elever som har søsken på skolen.

3. Barn som har gått i Åsatua Naturbarnehage, den lokale barnehagen.

4. Barn av ansatte eller styrets medlemmer.

5. Elever fra andre skolekretser.

I tilfelle hvor flere barn stiller likt i forhold til ovenfor nevnte kriterier vil styrets leder sammen med rektor foreta loddtrekning.

§4.
Søknadsfrist
Søknadsfristen skal være 31. Januar. I tilfeller hvor tilgangen av søkere er for lav kan opptaksprosessen utsettes.

§5.
Kunngjøring
Inntak av nye elever kunngjøres gjennom dagspresse og på skolens hjemmeside i god til før søknadsfristen (november året før skolestart). Kunngjøringen skal gi nødvendige opplysninger om søknadsfrist og hvilke klassetrinn det kan søkes for. Søknadsskjema fås ved å kontakte skolen eller på skolens hjemmeside.

§6.
Inntakskomité
Inntakskomiteen skal bestå av til sammen 3 medlemmer hvorav skolestyrets leder og skolens daglige leder skal være faste medlemmer. Det øvrige medlem skal velges blant skolestyrets medlemmer. Valg skal skje for 2 år om gangen.

§7.
Gjennomgang av søknader
Når søknadsfristen er ute, skal styreleder for skolen og daglige leder i fellesskap gå gjennom de innkommende søknadene og legge frem et skriftlig forslag om inntaket til inntakskomiteen. I tillegg skal det legges frem forslag til prioritert venteliste. Inntakskomiteen tar endelig avgjørelse om inntaket.

§8.
Melding om opptak – frister
Rektor melder fra om inntaket på bakgrunn av avgjørelsen i inntakskomiteen. Melding om inntak eller plass på prioritert venteliste skal finne sted innen fire uker etter søknadsfristens utgang. Søkerne har tre ukers frist til å gi tilbakemelding om de tar plassen.

Styreleder melder fra til hjemkommunen til de elevene som har fått plass ved Steinsfjorden skole SA innen 1 uke etter endelig avsluttet opptak.

§9.
Prioritert venteliste
Som et ledd i arbeidet med elevinntaket ved skolen, skal det også settes opp en prioritert venteliste. Denne listen skal benyttes dersom en eller flere av elevene likevel ikke benytter plassen ved skolen.

Dersom det i løpet av skoleåret blir ledig plass ved skolen, skal den prioriterte venteliste benyttes.
I spesielle tilfeller som vil kunne tjene skolen eller nærmiljøet, kan denne listen fravikes etter vurdering av styret og daglig leder i fellesskap.

§10.
Endring av inntaksreglement
Dette inntaksreglement kan til enhver tid endres av skolestyret innenfor rammen av gjeldende regler i friskoleloven, forvaltningsloven og skolens vedtekter.

Categories
Skolehverdagen

Ulnes Montessoriskole – film

ulnes-montessoriskole-film

På Ulnes Montessoriskule har de laget en egen film om skolehverdagen. Denne illustrerer godt hvordan det er å være elev i en Montessoriskole.

Her er en link til Ulnes Montessoriskule. Trykk på linken og se den fine filmen de har laget om skolen sin og om hverdagen i en Montessoriskole.

http://www.ulnesmontessoriskule.no/